Sutras

Amitābha Sūtra And Rebirth Mantra (Pīnyīn Recitation Version)《佛说阿弥陀经》与《往生咒》拼音念诵版

Guiding track: https://purelanders.com/mp3

(Hold sideways and enlarge for easier viewing if needed)

南无莲池海会佛菩萨 [3x]
námó liánchí hǎihuì fópúsà [3x]

如是我闻,一时,佛在舍卫国,祇树给孤独园。
rúshì wǒwén, yīshí, fózài shèwèiguó, qíshù jǐgūdú yuán. 
与大比丘僧,千二百五十人俱。
yǔ dà bǐqiūsēng qiānèrbǎiwǔshí rénjù.
皆是大阿罗汉,众所知识。
jiēshì dà āluóhàn, zhòngsuǒ zhīshí.
长老舍利弗、摩诃目犍连、摩诃迦叶、
zhǎnglǎo shèlìfó, móhē mùjiànlián, móhē jiāshè,
摩诃迦旃延、摩诃俱絺罗、离婆多、
móhē jiāzhānyán, móhē jùchīluó, lípóduō,
周利槃陀伽、难陀、阿难陀、罗侯罗、
zhōulì pántuóqié, nántuó, ānántuó, luóhóuluó,
憍梵波提、宾头卢颇罗堕、迦留陀夷、
jiāofàn bōtí, bīntóu lúpō luóduò, jiāliú tuóyí,
摩诃劫宾那、薄拘罗、阿㝹楼驮,
móhē jiébīnnà, bójūluó, ānóu lóutuó,
如是等诸大弟子。
rúshì děng zhū dà dìzǐ.

并诸菩萨摩诃萨,文殊师利法王子、
bìngzhū púsà móhēsà, wénshū shīlì fǎwángzǐ,
阿逸多菩萨、乾陀诃提菩萨、
āyìduō púsà, qiántuó hētí púsà,
常精进菩萨,与如是等诸大菩萨。
chángjīngjìn púsà, yǔ rúshì děng zhūdà púsà.
及释提桓因等,无量诸天大众俱。
jí shìtí huányīn děng wúliàng zhūtiān dàzhòng jù.

尔时佛告长老舍利弗:
ěrshí fógào zhǎnglǎo shèlìfó,
「从是西方,过十万亿佛土,
cóngshì xīfāng, guò shíwànyì fótǔ,
有世界名曰极乐。
yǒu shìjiè míngyuē jílè.
其土有佛,号阿弥陀,今现在说法。
qítǔ yǒufó, hào āmítuó, jīn xiànzài shuōfǎ.

舍利弗,彼土何故名为极乐?
shèlìfó, bǐtǔ hégù míngwéi jílè.
其国众生,无有众苦,
qíguó zhòngshēng, wúyǒu zhòngkǔ,
但受诸乐,故名极乐。
dànshòu zhūlè, gùmíng jílè.

又舍利弗,极乐国土,
yòu shèlìfó, jílè guótǔ,
七重栏楯、七重罗网、七重行树,
qīchóng lánshǔn, qīchóng luówǎng, qīchóng hángshù,
皆是四宝周匝围绕,是故彼国名为极乐。
jiēshì sìbǎo zhōuzā wéirào, shìgù bǐguó míngwéi jílè.

又舍利弗,极乐国土,有七宝池,
yòu shèlìfó, jílè guótǔ, yǒu qībǎochí,
八功德水,充满其中。
bā gōngdé shuǐ, chōngmǎn qízhōng.
池底,纯以金沙布地。
chídǐ, chúnyǐ jīnshā bùdì.
四边阶道,金、银、琉璃、玻璃,合成。
sìbiān jiēdào, jīn, yín, liúlí, bōlí, héchéng.
上有楼阁,亦以金、银、琉璃、玻璃、
shàngyǒu lóugé, yìyǐ jīn, yín, liúlí, bōlí,
砗磲、赤珠、玛瑙,而严饰之。
chēqú, chìzhū, mǎnǎo, éryán shìzhī.
池中莲花,大如车轮,
chízhōng liánhuā, dàrú chēlún,
青色青光、黄色黄光、
qīngsè qīngguāng, huángsè huángguāng,
赤色赤光、白色白光,微妙香洁。
chìsè chìguāng, báisè báiguāng, wēimiào xiāngjié.
舍利弗,极乐国土,成就如是功德庄严。
shèlìfó, jílè guótǔ, chéngjiù rúshì gōngdé zhuāngyán.

又舍利弗,彼佛国土,常作天乐,黄金为地。
yòu shèlìfó, bǐfó guótǔ, chángzuò tiānyuè, huángjīn wéidì.
昼夜六时,雨天曼陀罗华。
zhòuyè liùshí, yǔtiān màntuóluó huā.
其土众生,常以清旦,
qítǔ zhòngshēng, chángyǐ qīngdàn,
各以衣祴,盛众妙华,供养他方十万亿佛。
gèyǐ yīgé, chéngzhòng miàohuā, gòngyǎng tāfāng shíwànyì fó,
即以食时,还到本国,饭食经行。
jíyǐ shíshí, huándào běnguó, fànshí jīngxíng.
舍利弗,极乐国土,成就如是功德庄严。
shèlìfó, jílè guótǔ, chéngjiù rúshì gōngdé zhuāngyán.

复次舍利弗,彼国常有种种奇妙杂色之鸟,
fùcì shèlìfó, bǐguó chángyǒu zhǒngzhǒng qímiào zásè zhīniǎo.
白鹤、孔雀、鹦鹉、舍利、
báihè, kǒngquè, yīngwǔ, shèlì,
迦陵频伽、共命之鸟。
jiālíng pínqié, gòngmìng zhīniǎo.
是诸众鸟,昼夜六时,出和雅音。
shìzhū zhòngniǎo, zhòuyè liùshí, chū héyǎ yīn.
其音演畅五根、五力、七菩提分、
qíyīn yǎnchàng wǔgēn, wǔlì, qīpútífēn,
八圣道分,如是等法。
bāshèngdào fēn, rúshì děngfǎ.
其土众生,闻是音已,
qítǔ zhòngshēng, wénshì yīnyǐ,
皆悉念佛念法念僧。
jiēxī niànfó niànfǎ niànsēng.

舍利弗,汝勿谓此鸟,实是罪报所生。
shèlìfó, rǔ wùwèi cǐniǎo, shíshì zuìbào suǒshēng.
所以者何?彼佛国土,无三恶道。
suǒyǐ zhěhé. bǐfó guótǔ wú sānèdào.

舍利弗,其佛国土,尚无恶道之名,何况有实。
shèlìfó, qífó guótǔ, shàngwú èdào zhīmíng, hékuàng yǒushí.
是诸众鸟,皆是阿弥陀佛,
shìzhū zhòngniǎo, jiēshì āmítuófó,
欲令法音宣流,变化所作。
yùlìng fǎyīn xuānliú, biànhuà suǒzuò.

舍利弗,彼佛国土,微风吹动诸宝行树,
shèlìfó, bǐfó guótǔ, wēifēng chuídòng zhūbǎo hángshù,
及宝罗网,出微妙音。
jí bǎoluó wǎng, chū wēimiào yīn.
譬如百千种乐,同时俱作。
pìrú bǎiqiān zhǒngyuè, tóngshí jùzuò.
闻是音者,自然皆生念佛念法念僧之心。
wénshì yīnzhě, zìrán jiēshēng niànfó niànfǎ niànsēng zhīxīn.
舍利弗,其佛国土,成就如是功德庄严。
shèlìfó, qífó guótǔ, chéngjiù rúshì gōngdé zhuāngyán.

舍利弗,于汝意云何,彼佛何故号阿弥陀?
shèlìfó, yúrǔ yìyún hé, bǐfó hégù hào āmítuó.
舍利弗,彼佛光明无量,照十方国,
shèlìfó, bǐfó guāngmíng wúliàng, zhào shífāngguó,
无所障碍,是故号为阿弥陀。
wúsuǒ zhàngài shìgù hàowéi āmítuó.

又舍利弗,彼佛寿命,及其人民,
yòu shèlìfó, bǐfó shòumìng, jíqí rénmín,
无量无边阿僧祇劫,故名阿弥陀。
wúliàng wúbiān āsēng qíjié, gùmíng āmítuó.

舍利弗,阿弥陀佛,成佛已来,于今十劫。
shèlìfó, āmítuófó chéngfó yǐlái, yújīn shíjié.

又舍利弗,彼佛有无量无边声闻弟子,
yòu shèlìfó, bǐfó yǒu wúliàng wúbiān shēngwén dìzǐ,
皆阿罗汉,非是算数之所能知。
jiē āluóhàn, fēishì suànshù zhīsuǒ néngzhī.
诸菩萨众,亦复如是。
zhū púsà zhòng, yìfù rúshì.
舍利弗,彼佛国土,成就如是功德庄严。
shèlìfó, bǐfó guótǔ chéngjiù rúshì gōngdé zhuāngyán.

又舍利弗,极乐国土,众生生者,
yòu shèlìfó, jílè guótǔ, zhòngshēng shēngzhě,
皆是阿鞞跋致。其中多有一生补处,
jiēshì āpībázhì. qízhōng duōyǒu yīshēng bǔchǔ.
其数甚多,非是算数所能知之,
qíshù shènduō, fēishì suànshù suǒnéng zhīzhī,
但可以无量无边阿僧祇说。
dàn kěyǐ wúliàng wúbiān āsēngqí shuō.

舍利弗,众生闻者,
shèlìfó, zhòngshēng wénzhě, 
应当发愿,愿生彼国。
yīngdāng fāyuàn, yuànshēng bǐguó.
所以者何?得与如是诸上善人,俱会一处。
suǒyǐ zhěhé. déyǔ rúshì zhūshàng shànrén jùhuì yīchǔ.

舍利弗,不可以少善根福德因缘,得生彼国。
shèlìfó, bùkěyǐ shǎo shàngēn fúdé yīnyuán, déshēng bǐguó.
舍利弗,若有善男子、善女人,
shèlìfó, ruòyǒu shànnánzǐ, shànnǚrén, 
闻说阿弥陀佛,执持名号,
wénshuō āmítuófó, zhíchí mínghào,
若一日、若二日、若三日、若四日、
ruò yīrì, ruò èrrì, ruò sānrì, ruò sìrì,
若五日、若六日、若七日,一心不乱。
ruò wǔrì, ruò liùrì, ruò qīrì, yīxīn bùluàn.
其人临命终时,阿弥陀佛,与诸圣众,现在其前。
qírén línmìng zhōngshí, āmítuófó, yǔzhū shèngzhòng, xiànzài qíqián.
是人终时,心不颠倒,
shìrén zhōngshí, xīnbù diāndǎo,
即得往生阿弥陀佛极乐国土。
jídé wǎngshēng āmítuófó jílè guótǔ.

舍利弗,我见是利,故说此言。
shèlìfó, wǒjiàn shìlì, gùshuō cǐyán.
若有众生,闻是说者,
ruòyǒu zhòngshēng, wénshì shuōzhě,
应当发愿,生彼国土。
yīngdāng fāyuàn, shēngbǐ guótǔ.

舍利弗,如我今者,
shèlìfó, rúwǒ jīnzhě,
赞叹阿弥陀佛不可思议功德之利。
zàntàn āmítuófó bùkěsīyì gōngdé zhīlì.
东方亦有阿閦鞞佛、须弥相佛、大须弥佛、
dōngfāng yìyǒu āchùbǐfó, xūmíxiàngfó, dàxūmífó,
须弥光佛、妙音佛,如是等恒河沙数诸佛。
xūmíguāngfó, miàoyīnfó, rúshì děng hénghé shāshù zhūfó.
各于其国,出广长舌相,
gèyú qíguó, chū guǎngcháng shéxiàng,
遍覆三千大千世界,说诚实言:『汝等众生,
biànfù sānqiān dàqiān shìjiè, shuō chéngshí yán, rǔděng zhòngshēng,
当信是称赞不可思议功德一切诸佛所护念经。』
dāngxìn shì chēngzàn bùkě sīyì gōngdé yīqiè zhūfó suǒ hùniàn jīng.

舍利弗,南方世界,有日月灯佛、
shèlìfó, nánfāng shìjiè, yǒu rìyuèdēngfó,
名闻光佛、大焰肩佛、须弥灯佛、
míngwénguāngfó, dàyànjiānfó, xūmídēngfó,
无量精进佛,如是等恒河沙数诸佛。
wúliàngjīngjìnfó, rúshì děng hénghé shāshù zhūfó.
各于其国,出广长舌相,
gèyú qíguó, chū guǎngcháng shéxiàng,
遍覆三千大千世界,说诚实言:『汝等众生,
biànfù sānqiān dàqiān shìjiè, shuō chéngshí yán, rǔděng zhòngshēng,
当信是称赞不可思议功德一切诸佛所护念经。』
dāngxìn shì chēngzàn bùkě sīyì gōngdé yīqiè zhūfó suǒ hùniàn jīng.

舍利弗,西方世界,有无量寿佛、
shèlìfó, xīfāng shìjiè, yǒu wúliàngshòufó,
无量相佛、无量幢佛、大光佛、
wúliàngxiāngfó, wúliàngchuángfó, dàguāngfó,
大明佛、宝相佛、
dàmíngfó, bǎoxiāngfó,
净光佛,如是等恒河沙数诸佛。
jìngguāngfó, rúshì děng hénghé shāshù zhūfó.
各于其国,出广长舌相,
gèyú qíguó, chū guǎngcháng shéxiàng,
遍覆三千大千世界,说诚实言:『汝等众生,
biànfù sānqiān dàqiān shìjiè, shuō chéngshí yán, rǔděng zhòngshēng,
当信是称赞不可思议功德一切诸佛所护念经。』
dāngxìn shì chēngzàn bùkě sīyì gōngdé yīqiè zhūfó suǒ hùniàn jīng.

舍利弗,北方世界,有焰肩佛、
shèlìfó, běifāng shìjiè, yǒu yànjiānfó,
最胜音佛、难沮佛、日生佛、
zuìshèngyīnfó, nánjǔfó, rìshēngfó,
网明佛,如是等恒河沙数诸佛。
wǎngmíngfó, rúshì děng hénghé shāshù zhūfó.
各于其国,出广长舌相,
gèyú qíguó, chū guǎngcháng shéxiàng,
遍覆三千大千世界,说诚实言:『汝等众生,
biànfù sānqiān dàqiān shìjiè, shuō chéngshí yán, rǔděng zhòngshēng,
当信是称赞不可思议功德一切诸佛所护念经。』
dāngxìn shì chēngzàn bùkě sīyì gōngdé yīqiè zhūfó suǒ hùniàn jīng.

舍利弗,下方世界,有师子佛、
shèlìfó, xiàfāng shìjiè, yǒu shīzǐfó,
名闻佛、名光佛、达摩佛、
míngwénfó, míngguāngfó, dámófó,
法幢佛、持法佛,
fǎchuángfó, chífǎfó,
如是等恒河沙数诸佛。
rúshì děng hénghé shāshù zhūfó.
各于其国,出广长舌相,
gèyú qíguó, chū guǎngcháng shéxiàng,
遍覆三千大千世界,说诚实言:『汝等众生,
biànfù sānqiān dàqiān shìjiè, shuō chéngshí yán, rǔděng zhòngshēng,
当信是称赞不可思议功德一切诸佛所护念经。』
dāngxìn shì chēngzàn bùkě sīyì gōngdé yīqiè zhūfó suǒ hùniàn jīng.

舍利弗,上方世界,有梵音佛、
shèlìfó, shàngfāng shìjiè, yǒu fànyīnfó,
宿王佛、香上佛、香光佛、
sùwángfó, xiāngshàngfó, xiāngguāngfó,
大焰肩佛、杂色宝华严身佛、娑罗树王佛、
dàyànjiānfó, zásèbǎohuā yánshēnfó, suōluóshùwángfó,
宝华德佛、见一切义佛、如须弥山佛,
bǎohuādéfó, jiànyīqièyìfó, rúxūmíshānfó,
如是等恒河沙数诸佛。
rúshì děng hénghé shāshù zhūfó.
各于其国,出广长舌相,
gèyú qíguó, chū guǎngcháng shéxiàng,
遍覆三千大千世界,说诚实言:『汝等众生,
biànfù sānqiān dàqiān shìjiè, shuō chéngshí yán, rǔděng zhòngshēng,
当信是称赞不可思议功德一切诸佛所护念经。』
dāngxìn shì chēngzàn bùkě sīyì gōngdé yīqiè zhūfó suǒ hùniàn jīng.

舍利弗,于汝意云何,何故名为一切诸佛所护念经?
shèlìfó, yúrǔ yìyún hé, hégù míngwéi yīqiè zhūfó suǒ hùniànjīng.
舍利弗,若有善男子、善女人,
shèlìfó, ruòyǒu shànnánzǐ, shànnǚrén,
闻是经受持者,及闻诸佛名者。
wénshì jīng shòuchí zhě, jíwén zhūfómíng zhě.
是诸善男子、善女人,
shìzhū shànnánzǐ, shànnǚrén,
皆为一切诸佛之所护念,
jiēwéi yīqiè zhūfó zhīsuǒ hùniàn,
皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。
jiēdé bùtuìzhuǎn yú ānòu duōluó sānmiǎo sānpútí.
是故舍利弗,汝等皆当信受我语,及诸佛所说。
shìgù shèlìfó, rǔděng jiēdāng xìnshòu wǒyǔ, jí zhūfó suǒshuō.

舍利弗,若有人,已发愿、
shèlìfó, ruò yǒurén, yǐfāyuàn,
今发愿、当发愿,
jīnfāyuàn, dāngfāyuàn,
欲生阿弥陀佛国者。
yùshēng āmítuófó guózhě.
是诸人等,皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。
shì zhūrén děng, jiēdé bùtuìzhuǎn yú ānòu duōluó sānmiǎo sānpútí.
于彼国土,若已生、若今生、若当生。
yúbǐ guótǔ, ruòyǐshēng, ruòjīnshēng, ruòdāngshēng.
是故舍利弗,诸善男子、善女人,
shìgù shèlìfó, zhū shànnánzǐ, shànnǚrén,
若有信者,应当发愿,生彼国土。
ruò yǒuxìn zhě, yīngdāng fāyuàn, shēngbǐ guótǔ.

舍利弗,如我今者,
shèlìfó, rúwǒ jīnzhě,
称赞诸佛不可思议功德。
chēngzàn zhūfó bùkě sīyì gōngdé.
彼诸佛等,亦称赞我不可思议功德,而作是言:
bǐ zhūfó děng, yì chēngzàn wǒ bùkě sīyì gōngdé, érzuò shìyán,
『释迦牟尼佛,能为甚难希有之事。
shìjiāmóunífó, néngwéi shènnán xīyǒu zhīshì.
能于娑婆国土,五浊恶世,
néngyú suōpó guótǔ, wǔzhuó èshì,
劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊、命浊中,
jiézhuó, jiànzhuó, fánnǎozhuó, zhòngshēngzhuó, mìngzhuó zhōng,
得阿耨多罗三藐三菩提。
dé ānòu duōluó sānmiǎo sānpútí.
为诸众生,说是一切世间难信之法。』
wèizhū zhòngshēng, shuōshì yīqiè shìjiān nánxìn zhīfǎ.

舍利弗,当知我于五浊恶世,行此难事,
shèlìfó, dāngzhī wǒyú wǔzhuó èshì, xíngcǐ nánshì,
得阿耨多罗三藐三菩提。
dé ānòu duōluó sānmiǎo sānpútí.
为一切世间说此难信之法,是为甚难。」
wèi yīqiè shìjiān shuōcǐ nánxìn zhīfǎ, shìwéi shènnán.

佛说此经已,舍利弗,及诸比丘、
fóshuō cǐjīng yǐ, shèlìfó, jízhū bǐqiū,
一切世间天人阿修罗等,
yīqiè shìjiān tiānrén āxiūluó děng,
闻佛所说,欢喜信受,作礼而去。
wénfó suǒshuō, huānxǐ xìnshòu, zuòlǐ érqù.

佛说阿弥陀经
fóshuō āmítuójīng

拔一切业障根本得生净土陀罗尼 [往生咒]
bá yīqiè yèzhàng gēnběn déshēng jìngtǔ tuóluóní

南无阿弥多婆夜。哆他伽跢夜。
námóāmíduōpóyè. duōtāqiéduōyè.
哆地夜他。
duōdìyètā.
阿弥唎都。婆毗。
āmílìduō. pópí.
阿弥唎哆。悉耽婆毗。
āmílìduō. xīdānpópí.
阿弥唎哆。毗迦兰帝。
āmílìduō. píjiālándì.
阿弥唎哆。毗迦兰哆。伽弥腻。
āmílìduō. píjiālánduō. qiémínì.
伽伽那。枳多迦隷。     
qiéqiénà. zhǐduōjiālì.
娑婆诃。
[3x]
sāpóhē. [3x]

附英文
With English Text:

《佛说阿弥陀经》加拼音
The Sūtra In Which The Buddha Speaks Of Amitābha Buddha (With Pīnyīn)
《称赞不可思议功德一切诸佛所护念经》
The Sūtra With Praises Of Inconceivable Meritorious Virtues And All Buddhas’ Mindful Protection
https://purelanders.com/sutra

Please be mindful of your speech, Amituofo!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Alert: Content is protected !!